Шулутко б и диабетическая нефропатия диагностика прогноз

Автор: countmikael Папка: Косточка на ноге

Алимова И. Бондарь И. Бондарь И. Бондарь И. Бондарь И. Епишина В. Королев В. Крюкова Н. Крюкова Н. Митьков В. Наточин Ю. Нелаева Ю. Ольхова Е. Ольхова Е. Ольхова Е. Крылова, O. Ольхова Е. Ольхова Е. Полещук JI. Шулутко Б. Л. Л. В. Н. В. В. М. М. С. С. И. И. И. И. М. М. И. И. М. М. В. В. И. Л. А. А. В. А. А. В. А. А. В. А. А. В. А. А. А. Б. А. Ю. А. А. В. В. В. В. В. В. Ю. В. И. И. В. А. И. И. Д. В. И. И. Н. А. И. И. А. И. И. И. И. И. А. И. И. В. А. И. И. В. М. И. И. В. И. И. А. В. И. И. И. И. И. В. И. И. А. М. И. В. А. А. А. А. А. А. А. А. А. А. А. В. В. С. А. М. М. М. Х. Я. Я. Д. А. А. И. В. В. В. В. В. П. П. И. А. П. П. А. Г. П. П. Г. П. П. А. И. П. П. А. А. А. В. В. А. А. Л. И. В. В. А. Г. И. И. П. Б. Н. Н. И. М. И. А. Н. Б. П. Н. Б. П. А. А. В. И. А. А. Ю. Ю. А. А. Ю. Ю. А. А. Г. Г. П. М. М. И. И. Ф. В. В. В. Э. М. В. В. А. В. В. В. И. И. И. И. А. В. И. Е. И. В. В. Н. Л. Л. П. И. В. В. В. В. Н. С. В. В. Ш. Г. Б. Б. Б. Б. М. Ю. Б. Б. М. Б. Б. Б. Б. А. А. С. Д. В. В. Д. Д. Б. Б. В. В. В. В. В. В. А. А. А. А. А. А. И. К. И. И. И. В. И. И. М. И. И. И. И. И. Г. Г. И. И. П. П. Е. В. В. И. Е. И. И. И. И. И. А. П. И. И. П. Н. И. И. Г. Г. М. М. Ф. Ф. А. П. А. В. В. В. Б. К. К. А. Н. В. И. Ш. В. В. Р. С. В. В. В. В. И. И. В. В. В. В. В. В. А. Ш. В. В. В. В. В. В. В. В. И. И. И. Б. Б. В. В. В. В. В. В. И. В. В. В. Ю. Ю. Р. Р. В. Взаимосвязь нарушений клеточного энергообмена и морфофункционального состояния миокарда при сахарном диабете 1-го типа у детей / И. Алимова, Л. Козлова, И. Бондарь, В. Бондарь, В. Бондарь, В. Бондарь, В. патологии. Ватазин, С. Крюкова, О. Максимова. Кураева, О. Кураева, В. Петеркова. Кураева, В. Щербачева. Максимова. Миленькая. Шестакова. Епишина, Т. Зеленцова. Моисеев, И. Капустин C. Касаткина. Пузырев, Е. Коровина H. Коровина H. Коровина H. Гаврюшова. Коровина H. Гаврюшова. Королев, О. Крюкова, О. Крюкова, О. Таболин, Е. Митьков, Б. — 2002.-№2.-С. Надеева, Ф. Валеева, В. Нелаева, А. Ольхова, Е. Крылова, Т. Ольхова, Е. Пачес и др. Ольхова, С. Савенкова. Полещук, Э. Труфанова. — Т.4, №2.-С. Строков, С. Томилина H. Томилина H. Аксенов, И. Дирочка, М. Шестакова. Дедов и др. Куманькова // Педиатрия. Астафьева // Нефрология. Шестакова // Нефрология. - С.30-35. -М., 1994. - С.24-28. - С.43-48. - С.12-19. конгр. -М., 2002. С.214-215. - С.78-81. Гланц. - С.59-64. - С.24-31. - С.46-50. - С.73-76. Т.7, №1. - С.52-58. С.240-241. вестн. - С.10-13. - С.27-30. - С.33-37. - С.76-79. - С.47-52. - С.60-64. Т.4, №7. конгр. - С.14-15. - С.43-46. - С.51-57. - С.31-33. вестн. - С.37-41. - С.63-69. - С.50-51. - С.87-92. - С.29-33. - С.42-46. -М., 1999. С.157-174. - С.31-35. - С.35-38. - С.70-73. - С.34-37. - С.40-42. - С.53-56. - С.48-52.

Альбот В. для студ. вузов / И. Сунцов, C. Ивлева А. Ивлева, B. Карпов, O. // Клинич. / под ред. Князев Ю. Мишина И. Осипов J1. Скоков, H. Ракова Н. Сивоус Г. Сивоус, A. Сивоус Г. Сивоус Г. Сивоус Г. Скоков Ю. Трусов В. Шейман Д. -№1.-С.15-18. Шустов С. Шустов, O. Шуцкая Ж. Состояние почечного кровотока и центральной гемодинамики при тубулоинтерстициальных нефропатиях у детей автореф. дис. мед. - 95с. - 87с. - 56с. - 88с. лит. мед. — С. дис. — С. С.4-7. - 49с. дис. мед. - 32с. - 16с. дис. -С.35. лаб. дис. мед. - 31с. дис. мед. - 22с. дис. мед. дис. - 41с. канд. — 24с. - С.6-8. - С.126. — 71с. конф. докл. - С.3-7. — Т.1. — 60с. канд. С.90-95. - С.137. симп. С.67-77. - С.517. наук. — 47с. - С.3-9. С.12-23. канд. канд. канд. - С.2-4. наук / В. // Пробл. Гланц С. Дедов И. Дедов И. Дедов И. Дедов И. Дедов И. Дедов И. Дедов, T. Дедов И. Дедов И. Дедов И. Дедов И. Дедов И. Дедов И. Дедов И. Дедов, H. — С.93-100. наук / В. — М., 2003. // Пробл. — М., 2000. наук / Е. СПб., 2003. СПб., 2003. Пыков М. Пыков М. Пыков М. Пыков М. Пыков М. Серов В. // Пробл. наук / И. - Т.75, №6. наук / М. СПб., 2003. Эрман М. Юшков П.

Альбот. - С.215-220. -Т.50, №2. -Т.50, №2. - Т.2, №2. - Т.5, №3. - Т.1, №2. Фадеев. Фадеев. - Т.5, №1. — С.82-85. Есаян A. Есаян A. - Т.6, №3. Ефимов. наук / B. - Т.6, №1. — С.54-58. -Т.51, №1. — С.37-40. Одуд, И. Одуд, Г. — С.29-30. - Т.7, №1. - Т.6, №2. - Т.5, №4. - Т.2, №3. — С.23-29. - С.221-222. Мухин H. - С.448-453. Мухин H. - С.189-190. - Т.2, №2. - С.201-211. - С.212-218. — С.37-41. Диабет? - Т.7, №1. — С.20-23. - Т.6, №3. - Т.1, №3. наук /Г. Сивоус. Скоков. - Т.4, №2. - Т.7, №1. Шейман. - С.541-543. - Т.4, №1. Арутюнян В. Казакова И. Карлович Н. Коровина И. Коровина И. — М., 2002.-26с. Кутырина И. Мелехина Е. Мелехина Е. — М., 2003.-36с. Папышева О. Сичинава И. Строкова JI. Чугунова JI. Чугунова, A. Бурмакин, A. Яновская Э. Диабетический гломерулосклероз / В. Диабетический гломерулосклероз / Н. Арутюнян, Е. Микаелян, А. Багдасарян. Балаболкин. Кунцевич, О. Дегтерева O. Дегтерева O. Жучихина, И. -СПб., 2000.-35с. науч.-практ. Филатова, П. Казакова JÏ. Капустин, С. Карлович, Т. Сивоус и др. Кравец и др. Коровина, М. Коровина, М. Захарова, Э. Мумладзе, Л. Захарова, Э. Мумладзе, Л. Глушкова, Г. Марченко, А. Мелехина, И. Мелехина, В. Саранск, 1997. Зарубина, В. Пархоменко. Смирнова, И. Белоусов, В. Кулагина, Н. нефрология. нефрология. Чугунова, М. Марцулевич.

Напишите комментарий