Поняття охорони здоров я на виробництві та її правове забезпечення

Автор: meeddivad Папка: Восстановление волос

Право на безпечні та здорові умови праці визнано в Україні одним з конституційних прав людини і громадянина. Більше того, охорону пра­ці як правову категорію розглядають у широкому та вузькому значенні1. У широкому значенні під охороною праці розуміють сукупність правових норм, що регулюють увесь комплекс су­спільних відносин у сфері застосування праці. До них належать також норми, що забороняють необґрунтовану відмову у прий­нятті на роботу чи незаконне звільнення, що встановлюють мак­симальну тривалість робочого часу та мінімальну тривалість часу відпочинку тощо.

Сукупність норм, що регулюють вста­новлення безпечних та нешкідливих умов праці з метою запо­бігання негативному впливу виробничого середовища на життя 1 Прокопенко В. Трудове право України Підручник. — С. ред. — С. 360; Шептулина Н. Н. П. Н. Б. Охрана труда // Трудовое право России Учебник для вузов / Отв. Лившиц, Ю. Орловский.

— М., 1998. та здоров'я працівників, розглядають як поняття охорони праці у вузькому значенні1. Тому охорону праці розглядають як елемент трудових право­відносин. Працівники мають право на безпечні та здорові умови праці та охорону здоров'я в процесі професійної діяльності. Ро­ботодавець зобов'язаний створити у кожному структурному під­розділі і на кожному робочому місці умови праці, що відповіда­ють вимогам нормативних актів, а також забезпечити додержан­ня прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці. Законодавством на працівника також покладаються зобов'я­зання з охорони праці. Болотіної, Г. Чанише-вої. — С 391.

392 393 нормативно-правові акти з охорони праці, дотримуватись зо­бов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним та трудовим договорами, проходити обов'язкові медичні огляди і співпрацювати з роботодавцем в організації безпечних і здоро­вих умов праці. Найважливіші норми, що регулюють питання охорони пра­ці, передбачені в Конституції України, КЗп П України та Законі України «Про охорону праці». У подальшому його нор­ми були конкретизовані шляхом прийняття підзаконних норма­тивно-правових актів, що сформували цілком самостійну гілку у складі кодифікованого трудового законодавства України. № 2694-ХП, а Законом України від 21 листопада 2002 p. № 229-IV його викладено у новій редакції. Він містить дев'ять розділів, що встановлюють загальні положення з охорони праці, гарантії прав працівників на охорону праці, організацію охорони праці на виробництві, стимулювання охорони праці, дер­жавне управління охороною праці, державний нагляд і громадсь- кий контроль за охороною праці, відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.

За сферою дії нормативні акти про охорону праці поділяються на міжгалузеві та галузеві. В Україні прийнято ряд нормативно-правових актів, які регу­люють порядок опрацювання, прийняття, перегляду та скасу­вання нормативних актів про охорону праці далі — НПАОП, принципи їх прийняття та побудови1. Зведені плани складаються шляхом узагальнення галузевих планів нормотвор-чої діяльності, що затверджуються міністерствами, пропозицій зацікавлених організацій, результатів перевірки нормативних актів на відповідність чинному законодавству, рівню розвитку науки і техніки. Затв. Затв. Затв. Затв. Затв.

наказом Держнаглядохоронпраці від 16 березня 1994 р.

Напишите комментарий